Partnerët

Associazione Trentino con i Balcani:

Organizata jo-qeveritare "Asosacionin Trentino me Ballkanin",  u themelua në Shkurt të 2012 nga bashkimi i dy organizatave (Trentino tryeza me Kralevë dhe Trentino tryeza me Kosovë) aktive në Evropën Juglindore që nga viti 1999, të dy të lindur nga angazhimi për paqen botërore dhe për solidaritet gjatë luftërave të viteve nëntëdhjetë. ATB tani është duke punuar për të ndërtuar një Evropë më të hapur dhe përfshirëse me një fokus në Serbi dhe Kosovë nëpërmjet fushatave të mëposhtme: qytetarisë aktive dhe krijimin e mundësive të qëndrueshme të punësimit për të rinjtë, integrimi socio-ekonomike të grupeve të cënueshme (gratë,personat me aftësi të kufizuara, minoritetet) promovimi i shëndetit mendor, zhvillimi i qëndrueshëm lokal (turizmi i përgjegjshëm, bujqësia, mbrojtja e biodiversitetit, ndërmarrja sociale). www.trentinobalcani.eu

LILT, Sezione provinciale di Trento

Liga për Luftë Kundër Tumoreve - Seksioni Provincial i Trentos , i themeluar në vitin 1958, është një shoqatë vullnetare. LILT-Trento, në sajë të ndihmës së shumë vullnetarëve të trajnuar, trajton problemin e kancerit duke punuar në të gjithë sektorët: parandalimin e kancerit dhe fushatat e ndërgjegjësimit; Diagnoza e hershme dhe pritje diagnostike; Rehabilitimi fizioterapeutik; Ndihma për pacientët dhe familjet; Mbështetje psikologjike; Shtëpia e mirëseardhjes; Informacion mbi tryezën e ndihmës onkologjike, kontribut kërkimor. http://www.lilttrento.it

LDA Kosovo

LDA merret me projekte me të cilat do të nxisë dialogun ndëretnik, do të nxisë bashkëpunimin ndërkombëtar, do të kërkojë shoqërinë civile të marrë pjesë aktivisht në jetën e komunitetit lokal, të zhvillojë rritjen e demokracisë dhe qeverisjes së mirë lokale, të nxisë zhvillimin ekonomik dhe të merren me problemet dhe nevojat e popullsisë. www.facebook.com/ldakosovo

Qendra Kosovare për Vete Financime

Qendra Kosovare për Vete Financime u themelua në vitin 2005 dhe është e pranishme në 70% të territorit të Kosovës me 37 grupe. Forcimi i marrëdhënieve me organizata të tjera që punojnë në fushën e mirëqenies sociale që qendra ka promovuar për disa vite me mbështetjen e ATB-se, synon të forcojë rrjetin midis shoqatave private në mënyrë që të fillojë të veprojë si kompakt dhe profesionalisht  me sistemin publik.

Qendra Klinike Universitare e Kosovës

QKUK u themelua ne vitin 1999. Përveç veprimtarisë shëndetësore, në QKUK, ofrohet edhe veprimtaria arsimore dhe ajo kërkimore- shkencore. QKUK, organizohet në klinika, institute, qendra, shërbime dhe njësi administrative.http://shskuk.org/

Zyra për Qeverisje të Mirë

Kjo zyrë  funksionon në baze te Zyrës se Kryeministrit që nga marsi i vitit 2002. Sipas legjislacionit, funksionet kryesore janë: të mbikëqyrë dhe të këshillojë ministrat për qeverisjen e mirë,  të të drejtave të njeriut, mundësive të barabarta dhe në çështjet kundër diskriminimit. Ai gjithashtu është përgjegjës për rishikimin e legjislacionit, si dhe politikave, procedurave dhe praktikave për pajtueshmërinë me standardet ekzistuese të të drejtave të njeriut dhe praktikat e qeverisjes së mirë dhe për bërjen e rekomandimeve për Kryeministrin dhe Ministrinë përkatëse në përputhje me rrethanat. http://kryeministri-ks.net/zyra-e-kryeministrit/zyrat/zyra-per-qeverisje-te-mire-zqm/